Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş.

ÇALIŞANLARINA YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Şirketimiz hususunda DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş. (“Dentaş”) siz çalışma arkadaşlarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, siz değerli çalışma arkadaşlarımızla aramızda mevcut bulunan iş ilişkisi çerçevesinde bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 

1.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Dentaş ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

Ø    Kimlik Bilgileri: Ad soyadı, TCKN/VKN, imza, doğum yeri, doğum tarihi, imza, pasaport no, uyruk, medeni durum bilgisi, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdan bilgileri

Ø    İletişim Bilgileri: E-posta adresi, adres bilgileri, telefon no.

Ø    Özlük Dosyasının İçeriğini Oluşturan Verileriniz: Çalışanın özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, eğitime ilişkin bilgiler, disiplin soruşturması ve ceza bilgileri, çalışanlara sunulacak ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, çalışanın performans ve kariyer gelişimine ilişkin her türlü anket, rapor, çalışma, en son çalışılan işyerinden alınacak hizmet belgesi, profesyonel/kişisel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, aile yakın bilgileri

Ø    Mesleki Deneyim Verisi: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar;

Ø    Aile ve Yakın Bilgisi: çalışanın aile yakınlarının ad, soyad, iletişim, mesleki durum bilgisi;

Ø    Hukuki İşlem Bilgileri: adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

Ø    İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler: Kullanıcı adları, şifreler, log kayıtları, IP adresi bilgileri;

Ø    Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası;

Ø    Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, görüntü kayıtları (video kayıtları vb.);

Ø    Araç-Plaka Bilgileri

Ø    Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları;

Ø    Özel Nitelikli Kişisel Veriler: kişisel sağlık bilgileri, kan grubu bilgisi, engel durumuza yönelik bilgiler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi sağlık verileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, parmak izi biyometrik veriniz;

 

 

2.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Dentaş ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 

·         İşe giriş ve çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası,

·         Özlük dosyasının oluşturulması,

·         İş sağlığı ve güvenliğine yönelik süreçlerin yürütülmesi,

·         Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·         Şirket içi eğitim faaliyetlerini planlanması,

·         Kurumsal iletişim faaliyetlerini planlamak ve icra edilmesi,

·         İş sürekliliğinin sağlanması,

·         Üretim formalarının tutulması,

·         Bilgi güvenliği alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

·         Yıllık izin süreçlerinin yönetimi,

·         Hakkedişlerin hesaplanması,

·         Maaş ödeme sürecinin yönetimi,

·         Bilgiye erişim yetkilerini planlamak ve icra etmek,

·         İş faaliyetlerini planlamak ve icra etmek,

·         İnsan kaynakları süreçlerini planlamak,

·         Dava ve icra takibine yönelik süreçlerin yürütülmesi,

·         Kurumsal yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Şirket organizasyon ve etkinlerin planlanması ve icrası,

·         Bordro süreçlerinin yönetimi,

·         Şirket yerleşkesinde güvenliğin sağlanması,

·         Ücret yönetimi,

·         Talep yönetimi süreçlerini yürütülmesi,

·         Kutlama ve tebrik içerikli iletiler gönderilmesi,

·         Bordro süreçlerinin yönetimi,

·         Personel giriş kartlarını tanımlamak,

·         Çalışanlar için yan hak ve menfaatleri planlamak ve icra etmek

·         Şirket güvenliğinin sağlanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi

 

3.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki yetkili kamu kurumu ve kuruluşu, topluluk şirketleri, iş ortakları, tedarikçiler, iştirakler ve yurtdışındaki hissedarlarımız ile paylaşılabilmektedir.aktarılabilmektedir.

 

 

4.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Dentaş kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

HUKUKİ SEBEP

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Aile Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Banka Hesap Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Araç Plaka Bilgileri

Güvenlik Bilgileri

Ø İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sigorta Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

Ø Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

Ø Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Ø İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Ø Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Ø İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Ø Açık rızanızın bulunması,

Ø İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sigorta Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması.

 

Özel Nitelikli Kişisel Sağlık Verileri

Ø Açık rızanızın bulunması.

 

 

 

 

5.      KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

Ø  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Ø  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Ø  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

 

6.      HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile…………linkindeki başvuru formunu doldurarak, Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Nevzat Koru Caddesi No:15 Honaz/DENİZLİ adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle dentaskagit@hs01.kep.tr adresine veya kvkk@dentaskagit.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.